วันที่   18   มกราคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (ด้านการบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุม ศธจ.