วันที่   14   มกราคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมกลั่นกรองฯ ห้องประชุม ศธจ.