วันที่   10   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   -  - ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 12/2564 ห้องประชุม ศธจ.