วันที่   8   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - สัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ห้องประชุม ศธจ.