วันที่   22   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - มอบโล่รางวัลโครงการพลเมืองดี 2564 ห้องประชุม ศธจ.