วันที่   24   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมมอบโล่ราวัลและเกียรติบัตรโครงการIFTE ห้องประชุม ศธจ.