วันที่   13   มกราคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน ห้องประชุม ศธจ.