วันที่   19   มกราคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ห้องประชุม ศธจ.